29 Ιαν 2013

Εξώδικο προς ΔΟΥ για το χαράτσι


Εξώδικο προς ΔΟΥ για το χαράτσι


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣτη Δ.Ο.Υ.
___________________________________________________________________
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε μας έχουν αποσταλεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ειδοποιήσεις που ενημερώνουν ότι έχουν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ…………………………………….., ποσά που αφορούν ανείσπρακτα υπόλοιπα Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011.
Σχετικά με το ανωτέρω κείμενο και τις γενικότερες μελλοντικές ενέργειες της υπηρεσίας σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
α) Ότι τα έσοδα από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εξυπηρετούν δημοσιονομικούς στόχους και συνεπώς, ως μη συνδεόμενα με παροχή ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, συνιστούν φόρο και όχι τέλος, όπως έκρινε τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και με πρόσφατη απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Επίσης, τα ίδια όργανα, έκριναν ότι αντίκειται στο Σύνταγμα η προβλεπόμενη, σε περίπτωση μη καταβολής του, κύρωση της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.
β) Ότι κατά παράβαση των κανόνων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., δημιουργούνται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόμενο εισόδημα από αυτήν. Η πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκρινε, σε αντίθεση με την παλαιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι η επιβολή του «χαρατσιού» της Δ.Ε.Η. (γνωστού και ως Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) αντίκειται στο Σύνταγμα, επειδή οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν πλέον την φοροδοτική ικανότητα να το καταβάλουν λόγω της απώλειας των εισοδημάτων τους από τις συνεχείς μειώσεις.
γ) Ότι η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται από το Νόμο, αλλά από την μέθοδο υπολογισμού για το Τ.Α.Π. της Δ.Ε.Η. και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα, όχι από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, αλλά από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγματος. Άλλωστε η ίδια η υπηρεσία σας στην αποσταλείσα ειδοποίηση αναφέρει ότι: «Σε περίπτωση που δεν είστε πλήρης κύριος ή επικαρπωτής ….» επειδή στηρίζεται σε στοιχεία των προαναφερομένων Ν.Π.Ι.Δ. Επίσης έχουν περιέλθει σε γνώση μας περιπτώσεις λανθασμένων χρεώσεων ή βεβαίωσης ήδη εισπραχθέντων ποσών.
δ) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες όλων των «δομημένων επιφανειών» κατά παράβαση των άρ. 4, 5 και 20 του Συντάγματος και του άρ. 6 της Ε.Σ.Δ.Α. χωρίς συνεκτίμηση άλλων ουσιωδών παραγόντων, όπως την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την δομημένη επιφάνεια, την διάγνωση της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη, των προσδιοριστικών στοιχείων διαφοροποίησης της αξίας του ακινήτου (όπως συντελεστές ορόφου και εμπορικότητας κ.λπ.) και μάλιστα. με καθιέρωση αμάχητου τεκμηρίου χωρίς την δυνατότητα ανταπόδειξης από τον φορολογούμενο, καταργώντας έτσι στην ουσία το κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
στ) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αποτελεί δεύτερη φορολογική επιβάρυνση (μετά τον Φ.Α.Π. σύμφωνα με τα άρ. 27 επόμενα του ν. 3842/2011) της κατοχής ακίνητης περιουσίας εντός του ίδιου οικονομικού έτους (ήτοι του 2011), κατά παράβαση της αρχής απαγόρευσης της διπλής φορολόγησης, δηλαδή της φορολόγησης της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία.
Επιπλέον σας πληροφορούμε ότι αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε να μην περάσει το Χαράτσι. Επισημαίναμε ότι: «…πάρα πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να το καταβάλλουν και πάρα πολλοί άλλοι θεωρούν εκβιαστικό να συνδέεται η καταβολή του με την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης, η οποία στην εποχή μας είναι βασικό κοινωνικό αγαθό».
Ο αγώνας αυτός με πανελλαδική διάσταση, με κινητοποιήσεις και προσφυγές στα δικαστήρια είχε αποτέλεσμα να αποτραπούν και στη συνέχεια να θεωρηθούν παράνομες οι διακοπές ηλεκτροδότησης για όσους αρνήθηκαν να πληρώσουν το Χαράτσι.
Σήμερα η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Έχουν πολλαπλασιαστεί αυτοί που αδυνατούν να πληρώσουν όχι μόνο το χαράτσι αλλά και αυτό ακόμη το ρεύμα. Αποτέλεσμα ένας ολοένα μεγαλύτερος αριθμός πολιτών να απειλείται άμεσα με διακοπή ή να την έχει ήδη υποστεί.
Το συνεχώς συρρικνούμενο οικογενειακό εισόδημα, που γίνεται ακόμη μικρότερο με την αύξηση των έμμεσων φόρων, δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών.
Οι άνθρωποι που δύσκολα τα έφερναν βόλτα (με κάποιους διακανονισμούς) δεν είχαν άλλη λύση. Η ΔΕΗ σταμάτησε τους διακανονισμούς (με κυβερνητική παρέμβαση) και μαζί με το Χαράτσι αντιμετώπισαν ένα «βουνό» χρεών. Έτσι πολλοί οδηγήθηκαν στη «λύση» απελπισίας, στην αναγκαστική αποφυγή πληρωμής.
Σαν πολίτες αντιδράσαμε ώστε να αποτρέψουμε τη διεύρυνση αυτού του φαινομένου. Παράλληλα μέσα από διαδοχικές ανοιχτές συνελεύσεις, προχωρήσαμε στη διερεύνηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, στην επεξεργασία και δημοσιοποίηση κειμένων, σε παραστάσεις στις υπηρεσίες της ΔΕΗ προκειμένου να τύχουν κάποιας λογικής και ρεαλιστικής αντιμετώπισης αιτήματα συμπολιτών μας για διακανονισμό οφειλών, σε διανομή ενημερωτικού υλικού έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ, στη συλλογή υπογραφών για την εφαρμογή μέτρων υπεράσπισης όσων έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και στην κοινοποίηση αυτών στο ΥΠΕΚΑ.
Ζητήσαμε να εφαρμοστεί, επιτέλους, ο νόμος 4001/2011, ο οποίος αναφέρεται σε ενεργειακή πενία, σε ευάλωτους πελάτες και προβλέπει, μεταξύ άλλων, παροχή μειωμένων τιμολογίων, ευνοϊκότερους όρους πληρωμής και απαγόρευση διακοπής σύνδεσης. Όμως το κράτος απέδειξε, και συνεχίζει να αποδεικνύει, ότι έχει τον τρόπο να μην εφαρμόζει τους νόμους, όπως τον 4001/2011. Αντίθετα ο μεταγενέστερος 4021/2011, ο οποίος προβλέπει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. διανύει τον δεύτερο χρόνο του.
Επειδή η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε, σε αντίθεση με την παλαιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αντίκειται στο Σύνταγμα, (επειδή οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν πλέον την φοροδοτική ικανότητα να το καταβάλουν λόγω της απώλειας των εισοδημάτων τους από τις συνεχείς μειώσεις) έχει εκ του νόμου ιδιότυπη δεσμευτικότητα ισχύουσα έναντι πάντων και παράγει τα αποτελέσματά της ακόμη και υπέρ αυτών που δεν ήταν διάδικοι στην δίκη.
Επειδή κατά της απόφασης αυτής ο Υπουργός Οικονομικών και η Δ.Ε.Η. άσκησαν αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, η δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 22-3-2013.
Επειδή σε περίπτωση που ο Άρειος Πάγος υιοθετήσει την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως προς το σκέλος της αντίθεσης προς το Σύνταγμα του ίδιου του φόρου – «χαρατσιού», τότε, λόγω της ύπαρξης δύο αντίθετων αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων (του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) η υπόθεση θα οδηγηθεί για τελική κρίση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) του άρθρου 100 του Συντάγματος.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

καθώς και με ρητή επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την επιχειρούμενη και κλιμακούμενη, υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνσή μας και δηλώνουμε αδυναμία να ανταποκριθούμε σ’ αυτή.
Ζητάμε την άρση της βεβαίωσης, που οι ειδοποιήσεις αναφέρουν, τις οποίες και επιστρέφουμε.
Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση προσφυγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά των βεβαιώσεων του φόρου για τις δύο (2) δόσεις Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του 2011 και για τους ίδιους λόγους συνεχίζουμε τη μη πληρωμή του «χαρατσιού» για τις πέντε (5) δόσεις του 2012.
Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε, συλλογικά και οργανωμένα, τον αγώνα για την αντιμετώπιση και ανατροπή αυτής της φοροεισπρακτικής πολιτικής που συνεχώς διευρύνεται.

Αθήνα , 31 Ιανουαρίου 2013
Ο/ Οι υπογράφοντες ΟΔΗΓΙΕΣ

1) Αφού κατεβάσετε το ΚΕΊΜΕΝΟ (χωρίς τις οδηγίες) , τυπώνετε σε φύλλο Α4.
2) Παίρνετε την ειδοποίηση πληρωμής που σας έστειλε η εφορία.
3) Στο τέλος που γράφει Ο/Οι υπογράφοντες, συμπληρώνετε προσεκτικά και καθαρογραμμένα :
Τον Αριθμό Παροχής (είναι αυτός της ΔΕΗ, θα τον δείτε και στην ειδοποίηση)
Τον Αριθμό Ειδοποίησης (είναι αυτός της ειδοποίησης της εφορίας)
Το Ονοματεπώνυμό σας (αυτό που γράφει η ειδοποίηση, του καταναλωτή)
Υπογράφετε (μόνο ο αναφερόμενος στην ειδοποίηση, όχι όποιος τυχόν τον εξυπηρετεί)


28 Ιαν 2013

Επί Τροχάδην ΤΟ ΠΑΡΟΝ 271-1-2013


-«Παρεμβαίνουν» οι Τούρκοι πάλι στην Ελληνική Θράκη! 
Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα στο θέμα του νέου νόμου με τους ιμάμηδες στη δυτική Θράκη με τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μπόζνταγ να ισχυρίζεται πως η χώρα μας «παραβιάζει τη συνθήκη της Λωζάνης»!

Ο Μπόζνταγ σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Ανατολή, αναφέρει χαρακτηριστικά πως « το ελληνικό Κοινοβούλιο με την απόφαση αυτή εκτός από τη συνθήκη της Λωζάνης παραβίασε και τα ανθρώπινα δικαιώματα , ποδοπάτησε τα βασικά δικαιώματα. Δυστυχώς η Ελλάδα κάνει αυτά.»
Ο τούρκος αντιπρόεδρος δεν δίστασε να κατηγορήσει και την Ε.Ε. και δήλωσε « στο σημείο αυτό θέλω να κατακρίνω και τη στάση της Ε.Ε. που πάντα μιλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως κλείνει τα μάτια στην απόφαση της Ελλάδας που δεν αναγνωρίζει το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες της Ε.Ε.».
Ο Μπόζνταγ κάλεσε την Ελλάδα να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση της για τους ιεροδιδασκαλους.. Υπενθυμίζω ότι, στο ζήτημα των λεγόμενων «μειονοτικών» σχολείων, το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής- δηλαδή, το μακρύ χέρι της Τουρκίας στην Ελληνική Θράκη- θέλει να έχει τον αποκλειστικό λόγο..
Σε όλα αυτά, δυστυχώς πρέπει να προσθέσουμε την διαφαινόμενη πρόθεση των αφεντικών «των αγορών» και της ΕΕ. , που Θέλουν να τεμαχίσουν την χώρα σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες. Σε περιφέρειες με «ειδικό ενδιαφέρον» για επενδυτές, όπου θα δουλεύουν κυρίως μετανάστες. Ειδικά για την σχεδιαζόμενη ΕΟΖ (Ειδική Οικονομική ζώνη) της Θράκης : τα πράγματα είναι πολλαπλώς Κρίσιμα λόγω της «ιδιαιτερότητας» της περιοχής (Γειτνίαση με την Τουρκία, πληθυσμός κατά το «ήμισυ Χριστιανικός» και κατά το «ήμισυ μουσουλμανικός», πολιτική της Τουρκίας σε άλλες αντίστοιχες περιοχές των Βαλκανίων: ήτοι προσπάθεια ΚΟΣΣΟΒΟΠΟΙΗΣΗΣ αν το επιτρέψουμε, της Θράκης). Πόσω μάλλον εάν επιβαρυνθεί και άλλο η περιοχή με εργαζόμενους στην ΕΟΖ μετανάστες και λαθρο-μετανάστες (οι τελευταίοι ως γνωστόν προέρχονται κατά πλειοψηφία από μουσουλμανικές χώρες…).

Γρηγορείτε!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

e-mail: gpapagian@in.gr

25 Ιαν 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΑΤΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


                                      
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Ο αυταρχικός κατήφορος της μνημονιακής τρικομματικής κυβέρνησης δεν έχει τέλος, όπως πιστοποιείται και από την απαράδεκτη απόφασή της για επίταξη των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αν και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ καλύπτονται ακόμη από μονοετείς ΣΣΕ που υπέγραψαν πέρυσι την άνοιξη, αυτό δεν έχει καμία σημασία για την κυβέρνηση των νομοθετικών διαταγμάτων και, με πρόσχημα την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο, διαγράφει ετσιθελικά το δικαίωμα για σύναψη ΣΣΕ, που είναι το μείζον σ’ αυτήν την υπόθεση. 

«Πρώτο βιολί» της κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης, ο υπερτιμημένος «υπερυπουργός», που έχει βάλει στόχο την βίαιη υποτίμηση των εισοδημάτων του κόσμου της εργασίας και, παρέα με τον κ. Στουρνάρα, διεκδικούν να αναδειχθούν οι «πρωταθλητές» στην αποδόμηση του πυρήνα των εργασιακών δικαιωμάτων, δηλαδή της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στα «ιστορικά» επιτεύγματα του κ. Χατζηδάκη εγγράφεται η απλοϊκή (;) υλοποίηση (Μάιος του 2008) του «ενιαίου εισιτηρίου», πολιτική που υπονόμευσε συνολικά τα έσοδα των ΜΜΜ και συνετέλεσε στην μετατροπή της υποδειγματικής μέχρι τότε, λειτουργίας του ΜΕΤΡΟ, από πλεονασματική σε ελλειμματική επιχείρηση!!! 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο αγώνας για αξιοπρεπείς μισθούς και για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις θα είναι μακρύς και επίπονος και η πρώτιστη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ενότητα στον κάθε εργασιακό χώρο και οι ευρύτερες συγκλίσεις και κοινωνικές συμμαχίες. 

Η Κίνηση Ιδεών και Δράσης «ΠΡΑΤΤΩ» συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων, που αντιστέκονται στα Μνημόνια. Δεν θα επιτρέψουμε να χρεωθούν τις συνέπειες των δυσλειτουργιών και των «τερατογενέσεων», που προκαλεί η μνημονιακή πολιτική. 


Γιατί, δεν είναι η καταγγελία μιας αδιέξοδης και αντικοινωνικής πολιτικής η αιτία των προβλημάτων, αλλά η ορθώς καταγγελλόμενη μνημονιακή πολιτική. Γραφείο Τύπου «ΠΡΑΤΤΩ»

21 Ιαν 2013

Επί Τροχάδην - ΤΟ ΠΑΡΟΝ 20-1-2013


Επί Τροχάδην
  -Επίκαιρο: «Οι παροιμίες αλλάζουν.. Δεν θα λέμε η ΔΕΗ  «μας άλλαξε τα φώτα» αλλά: «μας έκοψε τα φώτα». Το λέει και το μνημόνιο.» (από το Κεφαλονίτικο «Νυστέρι», αρ.46, Ιανουάριος ’13)
  -«Βγαίνει» η Ιρλανδία από το Μνημόνιο;
Την πρόθεση της Ιρλανδίας να βγει από το μνημόνιο μέχρι το τέλος της χρονιάς ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Έντα Κένι, επισημαίνοντας ότι η χώρα του έχει εκπληρώσει όλες τις «υποχρεώσεις» της έναντι των πιστωτών της.
Θέτοντας το τρίπτυχο «σταθερότητα, απασχόληση, ανάπτυξη», ως βασική προτεραιότητα της Ιρλανδικής Προεδρίας στην Ε.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του 2013, ο ιρλανδός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ότι η χώρα του θα έχει βγει από το μνημόνιο πριν από το τέλος του 2013.
Είχαμε σκληρή λιτότητα, που έφερε οδύνη και πόνο σε χιλιάδες ιρλανδικές οικογένειες, είπε ο κ. Κένι , σημειώνοντας πως η ιρλανδική οικονομία μετασχηματίζεται και βρίσκεται ήδη στην αρχή του δρόμου της ανάπτυξης.
«Η ιρλανδική οικονομία έχει αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται, οι εξαγωγές μας έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ και ελέγχουμε τις δημόσιες δαπάνες μας. Οι διεθνείς επενδυτές εμπιστεύονται και πάλι την Ιρλανδία», δήλωσε.
Παραδέχθηκε, πάντως, ότι η οικονομία της χώρας παραμένει εύθραυστη. Όμως, πρόσθεσε, «είμαι πεπεισμένος ότι το 2013 θα είναι η χρονιά κατά την οποία η Ιρλανδία θα εγκαταλείψει αυτό το πρόγραμμα αρωγής».
Εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης, το Δουβλίνο σύναψε το Νοέμβριο του 2010 συμφωνία με την τρόικα για ένα πρόγραμμα στήριξης ύψους 85 δισ. ευρώ.
Για να δούμε πως θα καταφέρει να είναι η Ιρλανδία η πρώτη χώρα που θα «βγει» από το Μνημόνιο. Μας ενδιαφέρει άμεσα δεδομένου ότι: η ΕΞΟΔΟΣ της χώρας μας από τα δεσμά του Μνημονίου είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ για την ΕΠΙΒΙΩΣΗ μας, ως Λαός και ως Έθνος..
Αλλιώς, κινδυνεύουμε να επιβεβαιώσουμε τον στιχουργό:

“Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε
είμαστε λάθος μες το κεφάλαιο του λάθος λήμματος
ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε
κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γένει εκτός του κλίματος..”
(Kώστας Τριπολίτης)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
e-mail: gpapagian@in.gr

Ο ερχομός του Γιώργου Λιλλήκα στην Αθήνα: Αφετηρία νέων δράσεων για την Αριστερά και τις Πατριωτικές Δυνάμεις της χώρας


Στις 22 Ιανουαρίου θα έλθει  στην Αθήνα ο Γιώργος Λιλλήκας, υποψήφιος  για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 17 Φεβρουαρίου . 

Όπως είναι γνωστό, η παράταξη της οποίας ηγείται ο Λιλλήκας, με κύριο πυρήνα την ΕΔΕΚ και με συμμετοχές   Πολιτών όπως του Προέδρου της Κυπριακής Βουλής  Γιαννάκη Ομήρου ,του Βάσου Λυσαρίδη και στελεχών του ΔΗΚΚΟ ,  έχει εκφράσει   αντιρρήσεις  στην πολιτική του απερχόμενου Προέδρου Χριστόφια για  το Κυπριακό  και συγκεκριμένα με την   πολιτική διμερών διαπραγματεύσεων  με την τουρκική πλευρά   με παραγνώριση των διεθνών θεσμίσεων ,   με παράκαμψη έως «αμνήστευση»  της τουρκικής εισβολής και κατοχής της βόρειας Κύπρου ,  με διαρκείς  μονομερείς υποχωρήσεις ,  ενδοτικότητα  και παθητική προσαρμογή στις συνεχώς   αυξανόμενες διεκδικήσεις  της τουρκικής πλευράς.

Ο  Γιώργος Λιλλήκας έχει εκφράσει την αντίθεσή του  στη λογική του  νεοαποικιακού  Σχεδίου  Ανάν , που τέθηκε στη κρίση του εκλογικού σώματος και απορρίφθηκε  με δημοψήφισμα το 2004 , ενός σχεδίου που πρόβλεπε  τη βοσνιοποίηση και κατ’ ουσίαν διάλυση της κυπριακής δημοκρατίας, που παρέκαμπτε το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» ,  έθετε ως ανώτατη πολιτειακή αρχή της Κύπρου Άγγλους δικαστές, επέβαλε ρατσιστικές διακρίσεις εις βάρος των Ελληνοκυπρίων,  καταργούσε συνολικά  την ισότητα της ψήφου μεταξύ των πολιτών και θεμελίωνε   ένα δυσλειτουργικό κρατίδιο με θεσμικές διατάξεις εξωφρενικών διαστάσεων (περίπου 40.000 λέξεων), πρωτοφανών για οποιοδήποτε συνταγματικό χάρτη της μετααποικιακής  περιόδου.

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και με δεδομένη τη ρευστότητα στη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου και τη διαρκή επιδίωξη ηγεμονικού ρόλου από τη πλευρά της Τουρκίας,  η υποψηφιότητα Λιλλήκα αποκτά μεγάλο ειδικό βάρος.

 Η  επαπειλούμενη επιβολή του Μνημονίου στη Κύπρο και η  επιδίωξη  των κεντροευρωπαϊκών χωρών για την χειραγώγηση της ευρωπαϊκής περιφέρειας , συμβαδίζει με  την   αναθεώρηση  σειράς αρχών, που κυριαρχούσαν ιδεολογικά   στις  αρχές  της δεκαετίας που πέρασε : Η  «σύγκλιση των  ευρωπαϊκών οικονομιών», η  κάποτε δεσπόζουσα προβληματική  για την «ανάπτυξη της ευρωπαϊκής περιφέρειας», για την  «ευρωπαϊκή συνοχή» και άλλα ηχηρά παρόμοια, έχουν  αντικατασταθεί από τις λογικές της  Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων, της «δημοσιονομικής εξυγίανσης» και της θανατηφόρας λιτότητας.  

Εξ άλλου ο στόχος της εναρμόνισης των εθνικών νομοθετικών συστημάτων έχει εγκαταλειφθεί  προς όφελος των ανά χώρα μνημονιακών θεσμίσεων, που  προωθούν  έναν οικονομικό και κοινωνικό δυϊσμό ,  καταστρεπτικό ακόμη και για την όποια  «ευρωπαϊκή συνοχή».

Οι κυπριακές εκλογές του Φεβρουαρίου μπορεί να αποτελέσουν γόνιμο ερέθισμα  για τον  προβληματισμό και τη  πρακτική της Ελληνικής Αριστεράς και των Πατριωτικών Δυνάμεων στην Ελλάδα και στη διασπορά. Απέναντι στα  μνημονιακά προσχήματα που παραλλάσσουν από χώρα σε χώρα και στις  μνημονιακές καλένδες στις οποίες παραπέμπεται η οικονομική ανάπτυξη,  απέναντι στην επιστράτευση  δεξιών και «αριστερών» διεκπεραιωτών των αντιλαϊκών  μέτρων, αντιτάσσουμε τον αγώνα του λαού στην Ελλάδα και Κύπρο για αξιοπρέπεια, δημοκρατία και προκοπή, μέσα από ένα πολιτικό πρόγραμμα εκ διαμέτρου αντίθετο με εκείνο που επιβάλλει σήμερα το ευρωπαϊκό «διευθυντήριο»

 Σήμερα, στην  Ελλάδα, στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη,  Κύπρο, Νότια Ευρώπη, βιώνουμε την επιτακτική  ανάγκη μετωπικής δράσης των λαών της ευρωπαϊκής  περιφέρειας, την ανάγκη  μιας πολυδιάστατης  εξωτερικής πολιτικής  για την  διαφύλαξη της ειρήνης  στη περιοχή της Μεσογείου, τη ριζική αλλαγή πολιτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Κύπρο.

Χαιρετίζουμε τη παρουσία του Γιώργου Λιλλήκα στην Αθήνα ως βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση και καλούμε κάθε δημοκράτη και πατριώτη να παρευρεθεί στην ομιλία του,  στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής

Υπογράφουν :   

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΔΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΤΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΟΝΤΑΡΊΝΗΣ ΠΈΤΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΖΗΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΆΚΗΣ ΑΡΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΙΑΤΙΔΗ ΧΑΡΑ
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΟΥΠΙΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΑΓΩΝΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
ΣΟΥΜΠΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΧΙΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑΚΑΝΤ ΑΜΙΡ
ΤΣΙΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

18 Ιαν 2013

Η φιλανθρωπία ως άφεση πολιτικών αμαρτιών


Το άγχος της επικύρωσης και η απελευθέρωση από την τυραννία της ανάγκης. Του Γρηγόρη Κλαδούχου

Επενδύσεις στην οικονομία δεν υπάρχουν. Γίνονται όμως επενδύσεις στην αλληλεγγύη. Ισχυρές δόσεις φιλανθρωπίας σε πλατείες, σε κοινωνικά παντοπωλεία. Συσσίτια, σακούλες με τρόφιμα, φάρμακα, κοινωνικά φροντιστήρια και πολλά άλλα.

Η αλληλεγγύη, η βοήθεια είναι κάτι καλό. Όμως ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, δηλαδή πολίτης, όταν μετέχει στην κοινωνία προβάλλοντας αλλαγές. Μια νέα κοινωνική οργάνωση και σχέσεις ανθρώπων, ώστε να μην υπάρχουν κάποιοι που να έχουν ανάγκη τους «φιλάνθρωπους».

Συμφωνώ απολύτως με τον Π. Τότσικα (σε προηγούμενο τεύχος του Δρόμου της Αριστεράς): Ένα μοντέλο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας «δεν θα στηρίζεται στη φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη όσων έχουν διατηρήσει το καταναλωτικό τους επίπεδο, συμμετέχοντας στην εκμετάλλευση των ανθρώπων και της φύσης, αλλά θα στηρίζεται σε μια οικονομία ελεγχόμενη άμεσα από τους ίδιους τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, χωρίς μεσάζοντες κερδοσκόπους».
Στο παλκοσένικο της αλληλεγγύης έχουν μπει και τα κανάλια. Αλλά δείγμα ανώτερου εκφυλιστικού σταδίου είναι όταν φιλανθρωπικό έργο αναλαμβάνουν τα κόμματα. Είναι πολύ υποκριτικό να επιδίδονται σε φιλανθρωπία, όταν είναι μορφωτικά, ιδεολογικά και προγραμματικά χρεοκοπημένες επιχειρήσεις. Το κράτος μέσω της χρηματοδότησής τους συντηρεί μια ιδιωτική συλλογή αναπαραγωγής του.

Το υπαρκτό πολιτικό επίπεδο δημιούργησε κι ένα νέο ρήγμα διαχωρισμού: μοιράζουμε σε Έλληνες μόνο ή σ’ όλους που έχουν ανάγκη; Προσοχή: αριστερά και δεξιά επανέρχονται ως σχολαστικισμός στην ανοησία. Όχι ότι και σ’ αυτό δεν υπάρχει απάντηση, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά τους
.

 Επαναφέρουν το διώνυμο: τη σημαία Έλληνας ή Αλβανός, στις παρελάσεις ή όχι. Από αυτό ξεκίνησε να μορφοποιείται το πρόπλασμα ομάδων-στερεοτύπων «καθαρών» και πολυπολιτισμικών. 
Με εξέλιξη σε ΛΑΟΣ και ανανεωτικών του μισελληνισμού, λέγε τους ΔΗΜΑΡ. 

Χρήσιμοι, της ευθύνης. Το κλεπτοκρατικό σύστημα έχει τη δική του πράξη στην εφαρμογή της θεωρίας των σταδίων. Χρήσης εφεδρειών. Παραγωγής και κατανάλωσής τους.

Είναι ντροπή όχι μόνο να κόβουμε συντάξεις, να φτωχαίνουμε τους φτωχούς. Ντροπή είναι και να διοχετεύουμε την αντίδραση στην καθιέρωση της ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Οι πολιτικοί, οι αυτοδιοικητικοί, το κράτος έχουν αποστολή να προβλέπουν, να σχεδιάζουν, να εμπλουτίζουν δημόσιο χώρο και αγαθά. Οι πολιτικοί μας είναι όμως «συμπονετικοί» χωρίς σκέψεις, ιδέες, ανεύθυνοι, ανύποπτοι για το καθήκον τους, για την έννοια της πολιτικής. Γνωρίζουν βέβαια το ατομικό τους συμφέρον.

Κάποτε οι άνθρωποι κριτίκαραν τη μεσαιωνική φιλανθρωπική πράξη τους. Μια αντίστοιχη μεταρρύθμιση χρειαζόμαστε σήμερα. Πρέπει να ενοχοποιηθούν πολιτικοί, κόμματα, αυτοδιοικητικοί που με τις πράξεις τους μειώνουν τα δημόσια αγαθά. Προσπαθούν να υποκαταστήσουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, καταφεύγουν στη σωτηρία τους μέσω φιλανθρωπικού δικού τους έργου ή πρότασης αλληλεγγύης μέσα στο λαό. Αντιστοιχούν μ’ αυτούς που μιλούν πολύ, προτείνουν πολλά, αλλά όχι γι’ αυτά που πρέπει.

Μια τέτοια πολιτική απάτη αναγνώρισε στον Μπους ο Michael Walzer, φιλόσοφος της πολιτικής. Έλεγε τότε ότι με εξαγγελίες φιλανθρωπίας, προπαγάνδα συμπάθειας, «οι ρεπουμπλικάνοι προσπάθησαν ν’ αποφύγουν την απουσία στο πρόγραμμά τους οποιωνδήποτε στοιχείων κοινωνικού κράτους». Καλή λοιπόν η κοινωνική αλληλεγγύη αλλά όχι αντίδοτο ή παράκαμψη ιδεών συγκρότησης ενός κοινωνικού κράτους.

«Ο διάβολος της φιλανθρωπίας», έλεγε ο Τολστόι, «εντυπώνει στους ανθρώπους ότι αν κλέβουν και επιστρέφουν ψίχουλα σ’ αυτούς που έκλεψαν, κάνουν έργο που δεν χρειάζεται πλέον να γίνουν καλύτεροι». Ας βάλουμε στην παραπάνω πρόταση αντί για «ανθρώπους» τις λέξεις «κόμματα», «πολιτικοί». Ή και «G8», «G20». Είναι το ίδιο με την ελεημοσύνη τους προς αυτούς που εκμεταλλεύονται. Και το λένε «βοήθεια στον Τρίτο Κόσμο».

Παρατηρώ «φιλάνθρωπους», τοπικά, εδώ σε μικρή κοινωνία. Έχουν το άγχος επικύρωσής τους. Πολλοί απ’ αυτούς, ως «ανώτερο» σκαλοπάτι κοινωνικού στάτους θεωρούν το ζέσταμα μιας καρέκλας σε δημοτικά ή άλλα εκλεγμένα όργανα. Με προσφορά όσο και της καρέκλας τους. Αντιστοιχεί αυτό σε μία διαδιδόμενη αντίληψη σεβασμού σ’ αυτόν που έχει. Που ταυτίζει το έχω με το είμαι. Οι φιλάνθρωποι όμως έχουν και δίνουν ανθρωπιά.

Οι άνθρωποι της αξιοπρέπειας, θέλουν μια κοινωνία της αξιοπρέπειας. Ακόμα κι αυτοί που δέχονται φιλανθρωπική βοήθεια ξεκινούν από το να την αισθάνονται «σαν γελοίο και ανεπαρκή τρόπο ατελούς επανόρθωσης ή σαν συναισθηματική ελεημοσύνη» (Όσκαρ Ουάιλντ).Θέλουν παραπέρα, να περάσουν στην ελευθερία πρότασης μιας συλλογικής ζωής. Μιας συγκροτημένης κοινωνίας που οι θεσμοί της θ’ ακυρώσουν την τυραννία της ανάγκης.


* Ο Γρηγόρης Κλαδούχος είναι αρχιτέκτονας - Ξυλόκαστρο Κορινθίας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΙΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 12/1/13

14 Ιαν 2013

Ένα νέο φαινόμενο: Το μίσος για την ΑΟΖ
Πριν από δύο χρόνια, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας είχε δηλώσει ότι η ΑΟΖ αποτελεί μόδα και θα περάσει. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πραγματική μόδα από τον ελληνικό λαό που κατάλαβε την αξία της ΑΟΖ και σήμερα αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.
Δεν θα ξεχάσω τη συνομιλία ανάμεσα στον κ. Δρούτσα και τον καθηγητή Καρυώτη στο ξενοδοχείο Ritz Carlton της Ουάσιγκτον, πριν περίπου δύο χρόνια και τη θετική στάση του τότε υπουργού για το θέμα αυτό. Η συζήτηση έγινε ενώπιόν μου και έμεινα έκπληκτος από αυτά που είπε ο κ. Δρούτσας. Ανακοίνωσε στον Καρυώτη ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με τις θέσεις του για την ΑΟΖ  και ότι ο (τότε) Πρωθυπουργός θα έφερνε το θέμα προς συζήτηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στην επόμενη συνάντησή τους. Δεν έγινε τίποτα από τα παραπάνω και πληροφορήθηκα όχι επειδή δεν το ήθελε ο κ. Δρούτσας, αλλά επειδή τον απέτρεψε ο κ. Παπανδρέου. Εκτός εάν ο κ. Δρούτσας έλεγε ψέμματα στον Ελληνοαμερικανό καθηγητή και αδικώ τον πρώην πρωθυπουργό…
Ξαφνικά, στο τέλος του 2012 ξεκίνησε μια νέα μόδα. Εμφανίστηκαν επιθετικά οι φανατικοί εχθροί της ΑΟΖ. Το περίεργο είναι ότι όταν άρχισε να συζητείται το θέμα, μερικοί εξ αυτών ήταν από τους πρώτους που έγραψαν θετικά σχόλια για την ΑΟΖ. Είμαι έντονα προβληματισμένος και προσπαθώ ακόμα να καταλάβω τι ακριβώς έγινε και γιατί αυτή η ξαφνική μεταστροφή τους.
Χρησιμοποιήθηκαν βαρύτατοι χαρακτηρισμοί και χαρακτήρισαν ειρωνικά ως «ΑΟΖολογούντες» τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ΑΟΖ, αλλά και απατεώνες, και προδότες! Αίφνης πληροφορηθήκαμε ότι «η υφαλοκρηπίδα, και όχι η ΑΟΖ, είναι το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί», αν και πρόκειται για ξεκάθαρη τουρκική θέση.
Η επίθεση και οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί δεν ήταν μόνο λανθασμένη κίνηση, αλλά αποτελούσε καραμπινάτο εκφοβισμό, που στόχευε στη «δολοφονία» μίας καθαρής και νόμιμης ενέργειας, η οποία καλύπτεται απόλυτα από τον ΟΗΕ και τις διεθνείς συνθήκες.
Συνάδελφοι δημοσιογράφοι και αναλυτές εμφανίστηκαν να είναι οι ειδικοί για το Δίκαιο της Θάλασσας, χωρίς καν να το διαβάσουν. Διότι αμφιβάλλω αν έκαναν τον κόπο να μελετήσουν τα 320 Αρθρα της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Εγώ υπερηφανεύομαι ότι τα διάβασα, για να έχω τουλάχιστον μία ιδέα γι’ αυτή τη σύμβαση, που με κατάλληλους χειρισμούς προστατεύει τον υποθαλάσσιο πλούτο της Ελλάδας. Δεν είμαι ειδικός, ούτε θα μπορέσω να γίνω ποτέ. Αλλά όταν ασχολούμαι και γράφω για το εθνικό αυτό θέμα, καταφεύγω σε καθηγητές και πρέσβεις, που ξόδεψαν 30 χρόνια να ασχολούνται και να μελετούν την ΑΟΖ.
Ο Τάσσος Παπαδόπουλος, του οποίου όσο περνούν τα χρόνια αναγνωρίζεται η οξυδέρκεια και η νομική κατάρτιση για το θέμα, δεν αποφάσισε λανθασμένα να ανακηρύξει ΑΟΖ το 2004. Οι όψιμοι κατήγοροί του τον ψέγουν χωρίς να συνειδητοποιούν ότι για την περίπτωση της Κύπρου ομιλούμε πιά περί μίας πραγματικότητας. Απέναντι σε 30 χιλιάδες κατοχικούς στρατιώτες, 900 άρματα μάχης, το ναυτικό και την αεροπορία της Τουρκίας, τόλμησε να ανακηρύξει την ΑΟΖ χωρίς να ανοίξει μύτη. Οχι μόνο επειδή προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, αλλά επειδή η Τουρκία γνώριζε πως η Λευκωσία σεβάστηκε απόλυτα τις διεθνείς συνθήκες.
Άρα είναι λανθασμένος ο ισχυρισμός ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται καμιά ανακήρυξη ΑΟΖ για τη διεκδίκηση της κυριότητας των υποθαλασσίων υδρογανανθράκων της, διότι –όπως λένε- έχει ήδη την κυριότητα με την, ισχυρότερη της ΑΟΖ, ως προς τον υποθαλάσσιο πλούτο, έννοια της υφαλοκρηπίδας, όπως ορίζεται από τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι».
Ο παραπάνω ισχυρισμός υπονοεί ότι ο Παπαδόπουλος αντέδρασε αντεθνικά όταν πρώτα ανακήρυξε και μετά οριοθέτησε ΑΟΖ αντί να ασχοληθεί με την υφαλοκρηπίδα. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Αλλωστε, οι εχθροί της ΑΟΖ γνωρίζουν -και κατά βάθος υπερηφανεύονται- ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και η Κύπρος προχώρησαν σε εξερεύνηση για υδρογονάνθρακες στις ΑΟΖ, που έχουν οριοθετήσει και δεν σκοπεύουν να οριοθετήσουν την υφαλοκρηπίδα, μια και η έννοια της ΑΟΖ καλύπτει την υφαλοκρηπίδα αλλά επιπλέον ασχολείται με την αλιεία και την αιολική ενέργεια, που δεν καλύπτονται από την υφαλοκρηπίδα. Είναι απορίας άξιο γιατί οι εχθροί της ΑΟΖ αγνοούν αυτά τα δυο βασικά θέματα για την Ελλάδα.
Επίσης δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζονται μερικοί, χωρίς σπονδυλική στήλη, διπλωμάτες ότι η Ελλάδα σκέπτεται τη μονομερή οριοθέτηση της ΑΟΖ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί η οριοθέτηση πρέπει να συμφωνηθεί από τουλάχιστον δύο κράτη. Και όμως. Δεν αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα σε ανακήρυξη και οριοθέτηση; Δυστυχώς, διπλωμάτες που ασχολούνται με το θέμα δεν γνωρίζουν αυτή τη βασική διαφορά ανάμεσα στην ανακήρυξη και στην οριοθέτηση. Η ανακήρυξη είναι μονομερής πράξη, σε αντίθεση με την οριοθέτηση που είναι διμερής πράξη.
Ο κ. Καρυώτης, στον οποίο έθεσα όλες τις αντιρρήσεις που καταγράφηκαν μαζικά τις τελευταίες ημέρες, μου απάντησε ότι «σίγουρα διακατέχονται από ένα «φοβικό σύνδρομο» όταν μας λένε ότι ανησυχούν για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, τη στιγμή που η Άγκυρα δεν αντέδρασε καθόλου όταν η Κύπρος ανακήρυξε ΑΟΖ». Το 2004, σημειώνει., η Τουρκία απλώς είπε ότι δεν αναγνωρίζει αυτή την ανακήρυξη, ενώ αναγνωρίστηκε αμέσως από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ρωσία. Όπως πολύ σωστά είπε ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής, «ο Τάσσος Παπαδόπουλος ανακήρυξε ΑΟΖ το 2004, διαθέτοντας τέσσερα τανκς και δύο ελικόπτερα!».
Εσχάτως έχουν, επίσης, διαρρεύσει από άσχετους διπλωμάτες πληροφορίες για δήθεν συντεταγμένες που έχει χαράξει η ελληνική κυβέρνηση για τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και οι οποίες θα επιδοθούν στον ΟΗΕ.
Είναι δυνατόν διπλωμάτες που ασχολούνται με το θέμα να μην γνωρίζουν πως:
Πρώτον, αυτές οι συντεταγμένες υπάρχουν για δεκαετίες στα συρτάρια της ελληνικής κυβέρνησης και
Δεύτερον, δεν μπορούν αυτές οι συντεταγμένες να δοθούν στον ΟΗΕ εάν δεν έχει υπάρξει ήδη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας με τα κράτη που έχει θαλάσσια σύνορα η Ελλάδα.
Αναφορικά με τη στάση της Τρίπολης για την ΑΟΖ, μας πληροφόρησαν ότι η χώρα αυτή ενδιαφέρεται να φέρει και την Τουρκία στο θέμα της οριοθέτησης ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Λιβύη. Δυστυχώς, δεν αντιλαμβάνονται ότι η Λιβύη δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Ούτε οι ίδιοι οι Τούρκοι, στους χάρτες που έχουν κυκλοφορήσει, εμφανίζουν τη χώρα τους να έχει θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Απορούμε, βέβαια, γιατί κωφεύει και δεν αντιδρά το υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να μπουν μερικά πράγματα στη θέση τους.
Η ουσία του προβλήματος είναι οι υδρογονάνθρακες και οι μη «ΑΟΖολογούντες» λένε με στόμφο ότι «στη χώρα της «φαιδράς πορτοκαλέας», ουδείς έχει παρουσιάσει το παραμικρό στοιχείο για την ύπαρξη αυτών των τεραστίων αποθεμάτων. Μπορεί και να υπάρχουν, απλώς εμείς δεν το γνωρίζουμε».
Είναι κοινό μυστικό στην Ουάσιγκτον (αλλά και στην Αθήνα) ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί γνωρίζουν για τον ορυκτό πλούτο των ελληνικών θαλασσών. Υπάρχουν μόνο μερικές λογικές διαφωνίες για το Αιγαίο, επειδή είναι ηφαιστειογενής περιοχή. Οι εκθέσεις του καθηγητή Φώσκολου, ο οποίος ασχολείται με το θέμα πάνω από 40 χρόνια, βασίζονται σε μελέτες των ΗΠΑ και του Καναδά. Βέβαια, το λάθος που κάνουν οι υποστηρικτές της ΑΟΖ είναι ότι νομίζουν ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να καρπωθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τα οικονομικά οφέλη από αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Δυστυχώς, θα χρειαστεί περίοδος μεταξύ 5 και 10 ετών για να αρχίσουν να φαίνονται κάποια κέρδη για την ελληνική οικονομία.
Το θέμα της ΑΟΖ είναι εθνικό ζήτημα. Άρα, απαιτείται περισσή προσοχή όταν ειδικοί και μη ασχολούνται με αυτό. Δεν υπάρχουν προδότες και πατριώτες σ’ αυτή την ιστορία. Υπάρχει μόνο το συμφέρον της Ελλάδας και τίποτα άλλο, γι’ αυτό πρέπει να τερματιστεί πάραυτα η αντιπαράθεση και να αφεθεί απερίσπαστος ο πρωθυπουργός ώστε να λάβει την τελική απόφαση…

Follow on twitter@mignatiou

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΠΑΡΟΝ


Επί Τροχάδην

  -Kάθε μέρα και περισσότερο φαίνονται οι παρενέργειες των «Μνημονίων» και της εξάρτησης ..

(ξεπουλήματα, απολύσεις…)

 Έγραφα την περασμένη βδομάδα σε αυτήν εδώ την στήλη, ότι: η απόφαση για το Τ.Τ. έχει ληφθεί : θα έχει δηλαδή την «τύχη» της Αγροτικής, και ότι πέραν των τεσσάρων «μεγάλων» τραπεζών, παίζει και η Τράπεζα Αττικής. Ως σήμερα, οι ισχυρές αντίρροπες δυνάμεις που ενεπλάκησαν στη διαδικασία πώλησης  του  Τ.Τ." είχαν ως αποτέλεσμα τη προσωρινή ματαίωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης του υγιούς τμήματος της τράπεζας. Με την Alpha Bank «φαβορί» και την Attica Bank δεύτερο διεκδικητή η υπόθεση έδειχνε να βαδίζει προς άμεση ολοκλήρωση. Όμως, λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί η τελική απόφαση από το ΤΧΣ, φαίνεται ότι η Alpha Bank κάνει πίσω, ή μένει εκουσίως εκτός κούρσας, καταθέτοντας προσφορά που δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Ενδιαφέρουσα συνέχεια στην υπόθεση, η δημόσια ανακοίνωση της ΔΗΜ.ΑΡ που ζήτησε  συγχώνευση του Τ.Τ. με την Τράπεζα Αττικής: σε παρέμβασή της, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών,  απαριθμεί τους λόγους που προτείνει την συγχώνευση και την επιλογή της Attica Bank για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

 Η ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ:

“Η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) μπορεί και πρέπει να συγχωνευτεί (χωρίς να διασπαστεί) με την Attica Bank και να αποτελέσουν την αρχή της δημιουργία του τέταρτου ισχυρότερου τραπεζικού σχήματος. Η ένωση της Attica Bank με το Τ.Τ., την τράπεζα με την μεγαλύτερη καταθετική βάση, μπορεί να αποτελέσει το πρώτο στάδιο σε μια σειρά συγχωνεύσεων μικρότερων τραπεζών που δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτόνομα την πορεία τους.

Η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι με τρόπο αυτό:

-Ενισχύεται η προσπάθεια δημιουργίας τραπεζικών σχημάτων και η ανταγωνιστικότητα των βιώσιμων τραπεζικών σχημάτων, καθώς και η ρευστότητα προς την αγορά.

-Δημιουργείται πολύ καλή αλληλοκάλυψη του δικτύου καταστημάτων μεταξύ των τραπεζών.

-Συνεχίζεται απρόσκοπτα η διατήρηση της συνεργασία με τα ΕΛΤΑ.

-Προστατεύονται περισσότερες θέσεις εργασίας και παρέχεται επίσης καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

-Προστατεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι μέτοχοι και των δυο τραπεζών και κυρίως οι μικρομέτοχοι.
-Διαφυλάσσεται ο κοινωνικός χαρακτήρα του Τ.Τ. με τη μεγίστη διατήρηση των υπαρχόντων καταστημάτων του σε απομακρυσμένες και δύσκολης από πλευράς πρόσβασης περιοχές».

Οι επισημάνσεις: σωστές.

  -Ποδαρικό για το ΄13: νέες απολύσεις.. : λουκέτο της Pepsico ΗΒΗ στο εργοστάσιο στο Λουτράκι


Πριν τις γιορτές,  η διεύθυνση της πολυεθνικής PepsiCo (παράρτημα Λουτρακίου), είχε ζητήσει  από τους εργαζόμενους  να υποβάλλουν αιτήσεις “εθελουσίας εξόδου”, χωρίς ν’αναφερθεί στα μελλοντικά της σχέδια, σπέρνοντας στους εργαζόμενους  ανασφάλεια για το μέλλον τους.
 στην αρχή της εβδομάδας, η εταιρεία ανακοίνωσε στους εργαζόμενους την απόφαση της να κλείσει το εργοστάσιο στο Λουτράκι, ρίχνοντας στην ανεργία όσους εργαζόμενους δεν έφυγαν με “εθελουσία”!!
Το εργοστάσιο στο Λουτράκι Κορινθίας εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό ΗΒΗ-Λουτράκι και θεωρείται μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες εμφιάλωσης στην Ελλάδα.
  Έτσι, μετά την μεγάλη πτώση εσόδων και επισκεπτών στο Καζίνο Λουτρακίου,  έρχεται τώρα άλλο ένα χτύπημα για το Λουτράκι και τις γύρω περιοχές, ανεβάζοντας κι’ άλλο την ανεργία, την ανασφάλεια και την απόγνωση στην περιοχή… όπως σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας..

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
e-mail: gpapagian@in.gr

Ημερίδα με θέμα: "Σεισμοί και κατασκευές" από το Τ.Ε.Ε. ΚεφαλονιάςΤο Σάββατο το πρωί, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο "Κέφαλος" ημερίδα απο το Τ.Ε.Ε. Κεφαλονιάς σε συνεργασία με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.

Η ημερίδα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό των τοπικών αρχών του νησιού και έπειτα με τις ομιλίες των καθηγητών σχετικά με το σοβαρό αυτό φαινόμενο του σεισμού και θέματα σχετικά με τους σεισμούς. Στη συνέχεια, την εισαγωγή στην ημερίδα έκανε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Θανάσης Γιανναδάκης και ακολούθησαν οι εξής ομιλίες:

"Σεισμική προστασία κατασκευών: Από την ολίσθηση και την απόσβεση στο λικνισμό" από τον καθηγητή Νικόλαο Μακρή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.

"Οι ιδιόμορφοι σεισμοί της Κεφαλονιάς" από τον καθηγητή Ευστάθιο Στείρο, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.

"Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης" από τον Γιώργο Παπαγιαννόπουλο, Δρ.Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών.

"Περιγραφή έργου αποκατάστασης γέφυρας De-Bosset" από τον Σταύρο Τραυλό, Πολιτικός Μηχανικός, προέδρος ΝΕ ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Πρόκειτο για εξαιρετικές στο σύνολό τους παρουσιάσεις, με αρκετό ενδιαφέρον, επιστημονικό και όχι μόνο, ενώ παρουσιάστηκαν και αρκετά πράγματα για πρώτη φορά, όπως για παράδειγμα η εμπεριστατωμένη μελέτη για τους σεισμούς του 1953 και η μελέτη αποκατάστασης της γέφυρας. Εμείς να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο τοπικό ΤΕΕ και τον κο Σταύρο Τραυλό για τη διοργάνωση, αλλά και να ευχηθούμε να ακολουθήσουν άμεσα ανάλογες διοργανώσεις!!!


Ρεπορτάζ: Ελισάβετ Οροϊλίδου

Πηγή: http://www.mykefalonia.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=21291:q-q&Itemid=267#ixzz2HxmwsZTE

7 Ιαν 2013

-Η "ΔΙΆΣΩΣΗ" ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΊΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ ΓΕΡΜΑΝΌΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΣ


Επί Τροχάδην

-Η "διάσωση" της Ελλάδας είναι σκηνοθετημένη από την Γερμανία, υποστηρίζει γερμανός δημοσιογράφος


Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό άρθρο που δημοσιεύεται  στην εφημερίδα Die Welt στις 02.01,ο γερμανός δημοσιογράφος Χένρικ Μ. Μπρόντερ επιρρίπτει ευθύνες στη γερμανική κυβέρνηση για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα.
Ο ίδιος αναφέρει ότι η διάσωση της Ελλάδας είναι σκηνοθετημένη από τους Γερμανούς προς όφελός τους!
Ο γερμανός δημοσιογράφος και συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Γερμανία είναι συνυπεύθυνη για τα πάθη των Ελλήνων, ότι αντί να βοηθά σκέφτεται το ίδιον όφελος και καλεί τους συμπατριώτες του να δείξουν επιτέλους ευσπλαχνία για την Ελλάδα, η οποία μέσω της πολιτικής αυστηρής λιτότητας που της επιβάλλεται από την τρόικα οδηγείται στην οικονομική εξόντωση.
  Κατηγορεί τη Γερμανία για την πώληση εξοπλιστικών συστημάτων στην Ελλάδα, παρόλο που η χώρα δεν διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για την αγορά τους και τον φαύλο κύκλο της χρηματοδότησης της χώρας με σκοπό να εξυπηρετούνται τα οικονομικά συμφέροντα των πωλητών και των τραπεζών.
 «Είναι μέρος της σκηνοθεσίας όταν προσποιούμεθα ότι 'εμείς' βοηθούμε τους Έλληνες με νέα δισεκατομμύρια κάθε φορά, προκειμένου να σταθεροποιήσουν την οικονομία τους... Αυτοί που προσφέρουν βοήθεια βοηθούν κυρίως τους εαυτούς τους προκειμένου να παραμείνουν στο παιγνίδι».
..και υπενθυμίζει τα δεινά του ελληνικού λαού, δίνοντας έμφαση στην απουσία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. «Το χειρότερο όμως είναι ότι καταστρέφεται το μέλλον μιας ολόκληρης γενεάς. Νέοι Έλληνες που δεν έχουν προοπτική εύρεσης εργασίας στην χώρα τους αναγκάζονται να μεταναστεύσουν ή εγκαταλείπουν τις προσπάθειες»…

-σΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, ΕΝΤΟΣ,  Λεφτά υπάρχουν, αλλά ΜΟΝΟΝ για τα κόμματα...

Η τρίτη δόση της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων για το 2012, ύψους 7,72 εκατ. ευρώ διανέμεται στα κόμματα με κοινή απόφαση των αρμοδίων  υπουργών  Ε. Στυλιανίδη και  Χρ. Σταϊκούρα.
Σύμφωνα με την απόφαση το ποσό θα διανεμηθεί ως εξής:
ΠΑΣΟΚ 3.107.705 ευρώ,
ΝΔ 2.429.469 ευρώ,
ΚΚΕ 746.737 ευρώ,
ΛΑΟΣ 622.748 ευρώ,
ΣΥΡΙΖΑ 556.005 ευρώ,
Οικολόγοι - Πράσινοι 257.333 ευρώ.
Πρέπει να επισημανθεί, πως στην απόφαση σημειώνεται, ότι η χρηματοδότηση «προκύπτει από το ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα, που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές του έτους 2009». (Με την πρόφαση των εκλογών του 2009, εμμέσως ΔΕΝ χρηματοδοτούνται οι  «Ανεξάρτητοι Έλληνες», η ΔΗΜ.ΑΡ και η «Χρυσή Αυγή»;)

 -..ενώ κατά τα άλλα, συνεχίζεται το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας

 Η αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του ΤΤ έχει ήδη ξεκινήσει, αφού με βάση το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να «σπάσει» σε καλή και κακή τράπεζα μέσα στον πρώτο μήνα του έτους. Οι εξελίξεις στο ΤΤ δρομολογήθηκαν από την προ εβδομάδων σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών (κατ’ εντολή της τρόικα) με το διαχωρισμό της τράπεζας αλά Αγροτική.

Φυσικά, δεν φαίνεται να έχουν λάβει υπόψη τους τη διαφορετική δομή των δυο τραπεζών, αφού η διασπορά του ΤΤ είναι πολύ μεγαλύτερη από της ΑΤΕ. ( οι χιλιάδες μέτοχοι θα πρέπει να εντός των επόμενων ημερών να ..κορνιζάρουν τις μετοχές τους στον τοίχο, ως ενθύμιο!)

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μνηστήρες για το ΤΤ είναι και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που προσπαθούν να κερδίσουν το «φιλέτο» του ΤΤ, μιας και τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών έδειξαν ότι ήταν σε καλύτερη «μοίρα» από πολλές τράπεζες που είναι ..εν ζωή.  Άλλες πηγές, αναφέρουν ότι στο παιχνίδι για το ΤΤ έχει μπει και η Attica Bank, που θεωρείται ως μια «μαζεμένη» τράπεζα.

«Καλοφάγωτα»..

-Καλή Χρονιά!
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
e-mail: gpaapgian@in.gr

Η ΕΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΕΝΑΚ

Η ΕΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Α.Κ. ΙΣΧΥΡΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟ

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

   Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (ΕΑΚ) αποτελούν την βασικότερη έκφραση της Συνταγματικής επιταγής για τον δημόσιο – δωρεάν αθλητισμό και την φυσική αγωγή. Στην εποχή της οικονομικής – ευρωζωνικής καπιταλιστικής κρίσης, της βαθιάς εξάρτησης, των περικοπών και της κοινωνικής εξαθλίωσης, η αξία των ΕΑΚ και του δημόσιου αθλητισμού έχει αυξηθεί, καθώς συνδέεται άμεσα με τα υπολείμματα ποιότητας ζωής λαού και νεολαίας, ποιότητας που έχει πληγεί ραγδαία, αρχής γενομένης από την δημόσια υγεία. Συνδέεται επίσης με τον αγώνα ενάντια σε νοσηρά κοινωνικά φαινόμενα που «φουντώνουν» με την καπιταλιστική κρίση. Προειδοποιούμε και υπενθυμίζουμε στον υπουργό «Προστασίας του πολίτη» κ. Δένδια και τους όποιους ανθρώπους της επιλογής του στο ΕΑΚ Κέρκυρας, ότι όπου υπονομεύεται ένα δημόσιο Αθλητικό Κέντρο, ενισχύονται το έγκλημα, τα ναρκωτικά και η νοσηρή αντικοινωνική παραβατικότητα. Η ΕΝΑΚ παρακολουθεί, όπως παρακολουθούν ο κερκυραϊκός λαός και η αθλητική κοινότητα. Υπογραμμίζουμε ότι το ΕΑΚ, ο αθλητικός χώρος γενικότερα, αποτελεί συμπληγάδες και «κόβει ουρές»..
   Το ένα και μοναδικό δημόσιο αθλητικό συγκρότημα της Κέρκυρας, το ΕΑΚ, συνιστά διαχρονικό ιστορικό τόπο και βάση του κερκυραϊκού αθλητισμού. Ο φορολογούμενος λαός το έχει πληρωμένο, ενώ τα όποια προβλήματά του αναδεικνύουν και σηματοδοτούν - και αυτά -  συγκεκριμένες διαχρονικές αιτίες και πολιτικές ευθύνες. Το ΕΑΚ σφύζει σήμερα από ζωή, από την μαζική συμμετοχή της νεολαίας, του κόσμου, των αθλητικών Σωματείων, στις καθημερινές δραστηριότητές του. Το ΕΑΚ έχει συμβάλλει και συμβάλλει σημαντικά στη θετική πορεία του τοπικού αθλητισμού, που σήμερα κινείται με τροχιά σημαντικής ανόδου, μεγάλων διακρίσεων σε πολλά αθλήματα. Οι υποδομές του ΕΑΚ έχουν ουσιαστικό κοινωφελές παρόν και μεγάλο μέλλον, αρκεί το κράτος να συνεισφέρει τα βασικά και απαραίτητα στην λειτουργία, συντήρηση και στον εκσυγχρονισμό του. Είναι εντυπωσιακό και περίεργο ότι ορισμένοι «ανακαλύπτουν» ξαφνικά σήμερα, με καταιγιστικούς ρυθμούς, τα διάφορα μικρά και μεγάλα προβλήματα του ΕΑΚ.. Εάν μεν, πρόκειται να τα λύσουν, έχει καλώς.. Εάν όμως, επιδιώκουν την υπονόμευση, απαξίωση, αποδόμηση του δημόσιου αθλητικού συγκροτήματος, την πρόκληση τεχνιτών «αδιεξόδων», η ΕΝΑΚ τους απαντάει ότι «τζάμπα μάγκες» δεν χρειάζονται, ενώ κάθε υπονόμευση θα πέσει στο κενό, αφού πρώτα αποκαλυφθεί. Στα τελευταία χρόνια, της περικοπής κατά 60% στον προϋπολογισμό του ΕΑΚ, της υποχρηματοδότησης, της πεντάμηνης διοικητικής εγκατάλειψης, το ΕΑΚ άντεξε και έδειξε τις ισχυρές δυνατότητές του, των υποδομών, του εργαζόμενου δυναμικού που μεθοδικά το μειώνουν, της αθλητικής κοινότητας που το πλαισιώνει. Πρόσφατα, με δημόσια επιστολή προς την πολιτική ηγεσία, μετά από πρωτοβουλία των εργαζομένων του ΕΑΚ, επιστολή που υπογράφτηκε από την συντριπτική πλειοψηφία αθλητικών Σωματείων και προπονητών, απαιτήθηκε η ουσιαστική οικονομική στήριξη του ΕΑΚ και ευρύτερα του τοπικού αθλητισμού, μπροστά και στον νέο προϋπολογισμό του 2013. Η ΕΝΑΚ επαναλαμβάνει – σαν κεντρικό θέμα – αυτό το ομόφωνο αίτημα της κερκυραϊκής αθλητικής κοινότητας, που αποτελεί καθοριστική βάση και απαντά σε ουσιώδη εκκρεμή ζητήματα.
   Εδώ και ένα μήνα εξελίσσεται μία δημόσια αντιπαράθεση που προκλήθηκε από την επιλογή της ΔΕ του ΕΑΚ να ζητήσει οικονομική συμμετοχή (χαράτσι) από τα αθλητικά σωματεία που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του. Η επιλογή αυτή, είναι ξεκαθαρισμένο, ότι δεν είναι ανεκτή και αποδεκτή από ένα σημαντικό τμήμα Σωματείων, με ένα πλήρες σκεπτικό που εκφράστηκε σε δημόσια ανακοίνωσή τους.
   Η ΕΝΑΚ θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να τοποθετηθούν αυτά σε ορθολογική βάση:
1)  Χρήστες του ΕΑΚ είναι Σωματεία με διαφορετικό χαρακτήρα. Ερασιτεχνικά, μαζικού αθλητισμού, ημιεπαγγελματικά, επαγγελματικά. Στο βαθμό που το ΕΑΚ και το δημόσιο ευρύτερα, δεν απορροφούν τα έσοδα που ρητά καθορίζει ο νόμος και αφορούν την συμμετοχή και τις συμβατικές υποχρεώσεις των επαγγελματικών σωματείων, η μετακύληση του προβλήματος προς «άλλες» κατευθύνσεις και η στρογγυλοποίηση του, θα παραμένει έωλη και μη αποδεκτή, ειδικά στις σημερινές συνθήκες.
2) Οφείλουμε να μην ξεχνάμε και να υπογραμμίζουμε παράλληλα το κυριότερο, ότι το ΕΑΚ αποτελεί πρωτίστως ανοιχτό, δημόσιο αθλητικό κέντρο, με ελεύθερη πρόσβαση στην νεολαία και το λαό, στην βάση των κανόνων λειτουργίας του.
3) Στις σημερινές συνθήκες κάθε «περιρρέουσα» θέση ή κίνηση υπονόμευσης του δημόσιου κρατικού χαρακτήρα του ΕΑΚ, εκ του «πονηρού» ή και αφελής, υπονομεύει την προοπτική του, βλάπτοντας και εμποδίζοντας την δημόσια κοινωφελή προσφορά του. Απόψεις όπως «να πάει στο Δήμο» κλπ. ιδιαίτερα με τις τωρινές γνωστές καταστάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τουλάχιστον άκαιρες και επικίνδυνες.
4) Βασικό και κρίσιμο ζήτημα οικονομίας, εξασφάλισης πόρων, σύγχρονης βιωσιμότητας και προοπτικής για το ΕΑΚ, αποτελεί σήμερα (όχι τα χαράτσια) αλλά η ενεργειακή αναβάθμιση του, που θα το ενδυναμώσει λειτουργικά και ποιοτικά. Εδώ, στην ενεργειακή αναβάθμιση, υπάρχει μια γενικότερη συστράτευση και συμφωνία ευρύτερων δυνάμεων. Προκαλεί σκέψεις και ερωτηματικά η «απροθυμία» κάποιων της σημερινής ΔΕ να προχωρήσουν τα δρομολογημένα της προηγούμενης περιόδου – και - ΔΕ.. Σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, της ενεργειακής αναβάθμισης, θα επανέλθουμε σύντομα με περισσότερα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε επιβεβλημένο να επαναλάβουμε το θεωρητικά αυτονόητο ότι οι ΔΕ του δημόσιου αθλητικού συγκροτήματος τοποθετούνται με αντικειμενικό καθήκον τους την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, του αθλητισμού, της αθλητικής κοινότητας, του ίδιου του ΕΑΚ και της θετικής προοπτικής του.
   Το λαϊκό κίνημα στήριξης του ΕΑΚ, των ΕΑΚ, του δημόσιου λαϊκού αθλητισμού – φυσικής αγωγής, αποτελεί επίκαιρο και σοβαρό θέμα με τεράστιο και πλατύ κοινωνικό ενδιαφέρον. Η ΕΝΑΚ καλεί αθλητικά Σωματεία, προπονητές, την νεολαία και το λαό της Κέρκυρας να συνεχίσουν δυναμικά την συστράτευση για τον δημόσιο αθλητισμό και τις υποδομές του. Ο λαός είναι δίπλα στο ΕΑΚ, το στηρίζει και αυτό αποτελεί εγγύηση για την πορεία του αλλά και αποτρεπτικό παράγοντα στους διάφορους αντιδραστικούς αντικοινωνικούς σχεδιασμούς

4 Ιαν 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΤΤΩ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η συνάντηση μελών/φ "Πράττω" είναι 
Tετάρτη 9.1.13  ώρα 18.00 

Η διεύθυνση είναι Λεωφόρος Αλεξάνδρας 87-89 στο ύψος της Χαρ. Τρικούπη. Στάση Λεωφορείου και Τρόλεϊ έχει στον Μαρινόπουλο στην άνοδο της Λ. Αλεξάνδρας απέναντι από το ξενοδοχείο και μετρό κάπως μακριά 10-15 λεπτά με τα πόδια στους Αμπελόκηπους (απέναντι από ΓΑΔΑ). Τηλέφωνο ξενοδοχείου 2106449002 και ίντερνετ www.zafolia.gr

3 Ιαν 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ


Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης σε συνεργασία με
το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος σας προσκαλεί στην ημερίδα

΄ΣΕΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ'

που διοργανώνει στο Δημοτικό Θέατρο Κεφαλονιάς 'Ο ΚΕΦΑΛΟΣ΄ το ΣΆΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ ΚΑΙ ΏΡΑ 9.00.


ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ :

- Χαιρετισμοί επισήμων.

- Εισαγωγή (Πρόεδρος ΤΕΕ- Δυτικής
Ελλάδος κ. Θανάσης Γιανναδάκης )

- '_ΣΕΙΣΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ: ΑΠΌ
ΤΗΝ ΟΛΊΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΌΣΒΕΣΗ ΣΤΟ
ΛΙΚΝΙΣΜΌ_',

Καθηγητής Νικόλαος Μακρής, Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου
Πατρών.

- '_ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΎΝΘΕΣΗ ΙΣΧΥΡΟΎ
ΣΕΙΣΜΙΚΟΎ ΚΡΑΔΑΣΜΟΎ_',

Καθηγητής Απόστολος Παπαγεωργίου,
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Πατρών.

- _'ΟΙ ΙΔΙΌΜΟΡΦΟΙ ΣΕΙΣΜΟΊ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΆΣ΄_,

Καθηγητής Ευστάθιος Στείρος, Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου
Πατρών.

- _'ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΉΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΆΣ ΚΑΙ ΙΘΆΚΗΣ'_,

Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, Δρ.
Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου
Πατρών.

- _'ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
ΓΈΦΥΡΑΣ __DE__-__BOSSET__'_,

Σταύρος Τραυλός, Πολιτικός Μηχανικός,
πρόεδρος ΝΕ ΤΕΕ Κεφαλονιας & Ιθακης